Koło Naukowe Matematyków UAM
Po aktualności zapraszamy na naszą stronę na Facebooku:
Koło Naukowe Matematyków UAM

O Kole

Celem działania Koła Naukowego Matematyków jest przede wszystkim poszerzanie wiedzy matematycznej poza zakres materiału obowiązującego na studiach. Członkowie Koła przygotowują referaty i odczyty na tematy, które ich interesują oraz prezentują je pozostałym członkom. Od czasu do czasu rozwiązują też ciekawe zadania, przygotowując się do konkursów matematycznych. Oprócz tego, Koło Naukowe Matematyków organizuje wykłady popularyzatorskie dla studentów prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu. Członkowie Koła służą także pomocą innym studentom w zrozumieniu i przyswajaniu wiadomości ze studiów.

Spotkania mają charakter otwarty: zapraszamy wszystkich, którzy interesują się matematyką. Odbywają się one we wtorki o godz. 12:00 w otoczeniu sali A2-2.

Opiekunem Koła Naukowego Matematyków jest dr Maciej Radziejewski, zaś obecnym prezesem - Patryk Matusiak.

Kontakt

uam.knm(at)gmail.com

Spotkania w roku akademickim 2016/2017

30.05.2017Neverenging Oblicze: Test pierwszości AKS
Wojciech Wawrów
23.05.2017Neverenging Oblicze: Problem samotnego biegacza
Maciej Kowalski
16.05.2017Oblicze Afterparty
09.05.2017Referat: Jak utrudnić sobie życie, czyli wielomiany
Paweł Płaczek
02.05.2017Majówka
25.04.2017Referat: Jak te grupy szybko rosną!
Łukasz Michalak
18.04.2017Przerwa świąteczna
11.04.2017Referat: Działania na sferach z dwoma punktami stałymi
Piotr Mizerka
04.04.2017Seminarium topologiczne
28.03.2017Referat: Zaskakująca topologia
Mieczysław Krawiarz
21.03.2017Referat: Siolag
Andrzej Kokosza
14.03.2017Konferencja w Będlewie
07.03.2017Teoria gier w praktyce
Spotkanie przy grach planszowych
28.02.2017Referat: Wbij ten gwóźdź!
mgr Jędrzej Garnek
21.02.2017Referat: Teoria kategorii w gramatyce
Paweł Płaczek
{07,14}.02.2017Sesja egzaminacyjna
31.01.2017Referat: Topologia z różniczkowego punktu widzenia II
Łukasz Michalak
24.01.2017Referat: Teoria mnogości w służbie kombinatoryki
Wojciech Wawrów
17.01.2017Referat: Programowanie w rachunku λ
Rafał Szczerski
10.01.2017Referat: Problem sum i iloczynów
Maria Nuc
03.01.2017Referat: Algebraiczne aspekty kodowania
Aleksandra Kaim
{20,27}.12.2016Przerwa świąteczna
13.12.2016Referat: Topologia z różniczkowego punktu widzenia
Łukasz Michalak
06.12.2016Referat: Czy można być zbyt doskonałym?
Paweł Płaczek
29.11.2016Referat: Teoria reprezentacji grup skończonych i twierdzenie Burnside'a
Andrzej Kokosza
22.11.2016Referat: Ułamki łańcuchwe - własności i zastosowania
Wojciech Wawrów
15.11.2016Referat: O zliczaniu naszyjników, czyli Twierdzenie Polyi o Zliczaniu
Mieczysław Krawiarz
08.11.2016Inauguracja działalności Koła w roku akademickim 2016/2017
Współczesna topologia, czyli roboty, analiza danych i kanapka z szynką
dr Zbigniew Błaszczyk
01.11.2016Uroczystość Wszystkich Świętych
25.10.2016Referat: Czy logika przydaje się matematykom?
mgr Jędrzej Garnek
18.10.2016Wybory nowych władz Koła
11.10.2016Spotkanie organizacyjne

Statut

  Postanowienia ogólne

 1. Koło Naukowe nosi nazwę „Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” i w dalszej części zwane jest Kołem.
 2. Koło działa zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności ze statutami uczelni, w których studiują członkowie koła.
 3. Siedzibą Koła jest Wydział Matematyki i Informatyki UAM.
 4. Koło może posługiwać się pieczątką o następującej treści: „Koło Naukowe Matematyków UAM w Poznaniu”.
 5. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu jego członków.
 6. Cele koła

 7. Celami Koła są:
  - Poszerzanie wiedzy z zakresu współczesnych problemów matematyki.
  - Wymiana doświadczeń i prezentacja badań własnych członków Koła.
  - Popularyzowanie wiedzy matematycznej.
  - Przygotowanie studentów do udziału w konkursach matematycznych.
  - Wymiana informacji i doświadczeń z innymi kołami matematycznymi w regionie.
 8. Koło działa poprzez: - Organizowanie spotkań członków Koła.
  - Organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków Koła i zaproszonych gości.
  - Organizowanie obozów naukowych.
  - Organizowanie wyjazdów na konkursy matematyczne.
  - Współpraca z innymi kołami o podobnych profilach.
  - Prowadzenie stron internetowych.
  - Organizowanie imprez o charakterze naukowym i popularnonaukowym.
 9. Władze koła

 10. Najwyższą władzą Koła jest Zebranie Wszystkich Członków.
 11. Zebranie wszystkich członków zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek [20%] Członków Koła. W razie nieobecności lub nieczynności Prezesa Zebranie na wniosek [20%] Członków Koła zwołuje Zarząd. O terminie Zebrania Wszystkich Członków oraz o jego programie informuje Prezes lub Zarząd z wyprzedzeniem 10 dni.
 12. Władzę wykonawczą stanowi Prezes Koła oraz Zarząd. Prezes w szczególności reprezentuje Koło na zewnątrz i działa we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów. Zarząd składa się z Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. Zadaniem Wiceprezesa jest wspomaganie Prezesa we wszystkich sprawach, w szczególności w kontaktach z innymi kołami naukowymi. Zadaniem Sekretarza jest prowadzenie dokumentacji i strony internetowej Koła. Zadaniem Skarbnika jest prowadzenie spraw finansowych Koła.
 13. W razie potrzeby Koło może wybrać Komisję Rewizyjną. Zadaniem jej jest kontrola finansów Koła oraz formułowanie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Prezesa i Zarządu. Komisja składa się z dwóch osób.
 14. Nie można łączyć funkcji: Prezesa, Członka Zarządu oraz Członka Komisji Rewizyjnej.
 15. Koło może powoływać sekcje. Sekcje powołuje Zarząd. Sekcją kieruje Kierownik Sekcji.
 16. Członkowie

 17. Koło jest organizacją otwartą. Członkiem Koła może zostać każdy student, który wykazuje zainteresowanie współczesnymi problemami matematyki. Członkiem Koła może zostać także uczeń liceum wykazujący głębokie zainteresowanie matematyką.
 18. Członkami Koła są:
  - Osoby będące Członkami Koła w chwili uchwalenia niniejszego Statutu.
  - Każdy inny student, który uzyska podpisy dwóch Członków Koła na Deklaracji Członkowskiej, i zostanie przyjęty uchwałą Zarządu.
 19. Członek Koła ma prawo do:
  - Uczestniczenia w spotkaniach Koła oraz obozach naukowych.
  - Wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów na aktualnie omawiany temat.
  - Wygłaszania referatów na spotkaniach Koła.
  - Wybierania i bycia wybieranym do władz Koła.
 20. Członek Koła jest zobowiązany do:
  - Przestrzegania statutu Koła.
  - Aktywnego uczestniczenia w życiu Koła.
  - Płacenia składek, jeśli Zebranie Członków uchwali taki obowiązek.
 21. Członkostwo ustaje na skutek:
  - Dobrowolnego wystąpienia.
  - Wykluczenia przez Zarząd Koła za działalność na jego szkodę.
  - Niepłacenia składek.
 22. Odczyty podczas spotkań Koła są otwarte dla wolnych słuchaczy.
 23. Wybory

 24. Wybory do wszystkich Władz Koła są tajne i bezpośrednie.
 25. Kadencja władz Koła trwa jeden rok.
 26. Do ważności wyborów niezbędna jest obecność 1/2 liczby Członków w pierwszym terminie i minimum 1/4 w drugim terminie. O zebraniu wyborczym powinni być poinformowani wszyscy Członkowie z wyprzedzeniem 10 dni.
 27. Wybór Członka Władz uważa się za ważny, jeśli Członek uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 28. Funkcję Prezesa można pełnić maksymalnie przez trzy kolejne kadencje. Tę samą funkcję w zarządzie można pełnić maksymalnie przez trzy kolejne kadencje.
 29. Opiekun Koła

 30. Opiekunem Koła jest pracownik naukowy UAM wyznaczony przez Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w uzgodnieniu z Władzami Koła.
 31. Uchwalenie i zmiana statutu

 32. Statut jest uchwalany i zmieniany przez Zebranie Członków.
 33. Tekst statutu jest przekazywany Dziekanowi Wydziału Matematyki i Informatyki UAM do wiadomości niezwłocznie po uchwaleniu.
 34. Rozwiązanie Koła

 35. Koło może być rozwiązane na podstawie uchwały członków Koła.